Košarka za djecu uzrasta od 6 do 8 godina

Napisao:  Pročitano 2964 puta sreda, 07 decembar 2016 23:47

Još u ranom djetinjstvu kod djece se javlja zanimanje za sport i sportske igre. Učitelji, svjesni tog interesa, sportske igre treba da iskoriste kao važan faktor u razvoju djece. Vrijednost sportskih igara je prvenstveno u tome što nisu satkane od stereotipnih i cikličnih pokreta, već u njima dominiraju dinamični, raznovrsni i slobodni pokreti.

Kroz igru djeca zadovoljavaju svoju želju za samostalnošću. Ona ih uvodi u život kolektiva. Igrajući se djeca nesvjesno i na prirodan način svoje lične interese potčinjavaju interesima kolektiva. Igra je od najveće važnosti za djecu u nižim razredima osnovne škole, posebno u prvom i drugom razredu (uzrast 6 do 8 godina), i služi da ublaži prelaz iz jedne društvene sredine, gdje je dijete uglavnom "maženo i paženo" u drugu gdje dobija obaveze, odgovornost, samostalnost,...

Primjeri igara i vježbi koje nam služe u pripremi učenika za izvođenje određenih elemenata košarkaške igre u prvom razredu osnovne škole:

1. "Vrati mi loptu": djeca u parovima sjede jedno naspram drugog sa raširenim nogama i s obje ruke kotrljaju loptu jedno drugom naizmjenično (pokret sa opružanjem ruku - imitacija dodavanja lopte);

2. "Dodaj lubenicu susjedu": djeca sjede ili stoje u jednom ili više krugova na malom razmaku i daju i primaju loptu svom susjedu s obje ruke (pokret sa opružanjem i privlačenjem ruku - dodavanja i hvatanja lopte);

3. "Raketa": djeca stoje na određenoj liniji, sa jednom nogom naprijed, i drže loptu sa dvije ruke iznad glave ili na grudima. Na znak je bacaju je što dalje (pokret sa opružanjem ruku - imitacija dodavanja lopte, razvoj eksplozivne snage ruku);

4. "Praćka": varijanta prethodne igre, samo što djeci postavimo određeni cilj koji trebaju pogoditi (pokret sa opružanjem ruku - imitacija dodavanja lopte, razvoj preciznosti);

5. "Rušimo kugle": na udaljenosti od dva do tri metra od djece postavimo visoke čunjeve. Djeca drže lopte na grudima ili iznad glave, s jednom nogom naprijed, i na znak nastoje da obore određeni čunj (pokret sa opružanjem ruku -imitacija indirektnog dodavanja lopte, razvoj preciznosti);

6. "Bacimo bebu, uhvatimo je": dijete baci loptu iznad visine glave i nastoji da je uhvati. Podsticati djecu da pokušaju izvesti ovu vježbicu, a da ne pomjeraju noge (igra za razvoj osjećaja za prostor i manipulaciju loptom);

7. Varijanta prethodne vježbe, s tim što djeca puste loptu da odskoči pa je onda uhvate. Podsticati djecu da pokušaju izvesti ovu vježbicu, a da ne pomjeraju noge (igra za razvoj osjećaja za prostor i manipulaciju loptom);

8. Varijanta prethodnih vježbi s tim što djeca bace loptu preko sebe, pa se okrenu i nastoje da je uhvate (igra za razvoj osjećaja za prostor i manipulaciju loptom);

9. Djeca odbijaju loptu sa dvije ruke u mjestu (vježba za razvoj manipulacije loptom);

10. Djeca odbijaju loptu jednom rukom u mjestu (vježba za razvoj manipulacije loptom);

11. Djeca vode loptu jednom rukom u mjestu, na znak učitelja uhvate je (vježba za razvoj manipulacije loptom);

12. Djeca vode loptu jednom rukom i kreću se (vjeûba za razvoj manipulacije loptom);

13. Rad u parovima - Djeca u parovim su postavljena jedno naspram drugog, na udaljenosti od oko 2 m i dodaju i hvataju loptu (pokret sa opružanjem i privlačenjem ruku-dodavanje i hvatanje lopte);

14. "Čija će lopta prije stići na kraj voza": djeca su poredana u dvije, tri ili više kolona paralelno postavljenih, lopta je kod djece koja su prva u kolonama. Na znak učitelja lopta ide od jednog do drugog djeteta prema kraju kolone. Pobjednik je ona kolona čija lopta prva stigne do posljednjeg djeteta u koloni. Loptu djeca dodaju jedno drugom okrećući trup u lijevu, a druga varijanta je u desnu stranu (igra za razvoj osjećaja za držanje i manipulaciju loptom);

15. "Čija će lopta prije stići na kraj voza II": varijanta prethodne igre s tim öto lopta ide prema kraju kolone opružanjem ruku i predavanjem lopte iznad glava (igra za razvoj osjećaja za držanje i manipulaciju loptom);

16. "Čija će lopta prije proći kroz tunel": varijanta prethodnih igara s tim što djeca rašire noge, a lopta ide prema kraju kolone pretklonom djece i predavanjem lopte kroz noge (igra za razvoj osjećaja za držanje i manipulaciju loptom);

Ovih 16 vježbi i igrica predstavlja samo mali dio onoga što se može raditi iz oblasti pripreme za košarku sa djecom u prvom razredu osnovne škole. Postoji na destine drugih igrica sa sadržajima koji su slični elementima košarkaške tehnike i potrebno ih je samo prilagoditi učenicima prvog razreda.

 

Primjeri igara i vježbi koje nam služe u pripremi učenika za izvođenje određenih elemenata košarkaške igre u drugom razredu osnovne škole:

1. Kruženje loptom oko trupa, u jednu i u drugu stranu (vježba za razvoj manipulacije loptom);

2. Djeca formiraju polukrug na udaljenosti od 2 m od obruča. Na znak trenera, idući od jedne ka drugoj strani, jedno po jedno dijete baca loptu nastojeći pri tom pogoditi unutar obruča. Kada sva djeca završe, idu da skupe lopte pa opet isti zadatak. Djeca broje svoje poene, a igra traje do broja koji trener odredi. Udaljenost se može povećavati nakon svakog bacanja (vježba za razvoj preciznosti);

3. ''Između dvije vatre'' je odlična igra za razvoj spretnosti i okretnosti kao i sposobnosti hvatanja lopte;

4. Vođenje lopte zadanom pravolinijskom putanjom - možemo djeci označiti "hodnik" od markera, čunjeva ili palica kojim će voditi loptu. Voditi računa da "hodnik" bude dovoljno širok (barem 1 - 1,5 m). Ovu vježbu možemo koristiti i kao štafetnu igricu ako formiramo dvije ili više kolona;

5. Krivolinijsko vođenje lopte - djeca vode loptu između čunjeva ili markera ili možemo djeci označiti "hodnik" od markera, čunjeva ili palica kojim će voditi loptu. Voditi računa da "hodnik" bude dovoljno širok (barem 1 -1,5 m).

6. Vođenje lopte unazad - ovo je naročito dobra vježba da se djeca odviknu odbijati loptu ispred sebe i da je prebace pored sebe, također djeca koja su "kruta" prilikom vođenja lopte i slabije savijaju koljena su prinuđena da malo spuste težište tijela.

7. Rad u parovima - dvoje djece drže istu loptu, na znak trenera nastoje jedan drugom uzeti loptu iz ruku (vježba za držanje lopte);

8. Rad u parovima - dvoje djece drže istu loptu, na znak trenera nastoje jedan drugog izbaciti iz ravnotežnog položaja, a da pri tome ne privlače grudi lopti (vježba za držanje lopte);

9. Rad u parovima - Dvoje djece drže istu loptu, na znak trenera nastoje jedan drugog izgurati iz ograničenog prostora ili protivniku gurnuti loptu do grudi (vježba za držanje lopte);

10. "Zaleđivanje": djeca (svako dijete ima loptu) trče vodeći loptu po igralištu, a jedno ili više djece pokušava da ih uhvati. Dodirnuto dijete se zaustavlja i diže ruku, te čeka da ga dodirnu i oslobode ostala djeca (igra za razvoj spretnosti i okretnosti i usavršavanje vođenja lopte);

11. "Četvorougao": djeca formiraju kvadrat najmanje 3 x 3 m (svako dijete ima loptu), a jedno dijete je u sredini i pokušava zauzeti slobodan ugao. Na znak, djeca u uglovima kvadrata moraju mijenjati mjesta vodeći loptu, a dijete koje je u sredini mora pokušati da zauzme oslobođeno mjesto. Dijete koje ostane bez mjesta, postaje "dijete u sredini" i igra se nastavlja. Ovdje je važno na početku igre uspostaviti smjerove kretanja u smjeru kazaljke na satu, suprotno od kazaljke na satu ili slobodno (igra za razvoj brzine i usavršavanje vođenja lopte);

12. "Ulovi partnera": djeca su podijeljena u dvije ekipe (svako dijete ima loptu) i postavljaju se u vrstu na sredini igrališta (jedan tim okrenut je prema jednom košu, a drugi prema drugom), leđima okrenuti jedni drugima. Svaka ekipa nosi svoj broj -jedan ili dva, boju - crna ili bijela, ili se zovu sunce i mjesec. Svaki put kada trener kaže broj, boju ili ime, prozvana ekipa počinje voditi loptu prema osnovnoj liniji, a drugi tim, poslije okreta, pokušava dodirnuti one koji bježe, takođe vodeći loptu (svako dijete može uhvatiti samo ono dijete koje mu je direktno bilo okrenuto leđima). Oni koji dotaknu osnovnu liniju, sigurni su, a oni koji su uhvaćeni, moraju podignuti svoju ruku (nema eliminacije). Pobjednik je ekipa koja uspije dodirnuti najviše djece u predviđenom vremenskom periodu.;

13. Djeca vode loptu slijedeći linije igrališta, a kada sretnu drugo dijete, moraju promijeniti ruku kojom vode, okrenuti se i promijeniti smjer kretanja (usavršavanje vođenja lopte);

14. Igra basket 3:3 sa prilagođenim pravilima i na ograničenom terenu.

Možemo se služiti vježbama i igrama iz prvog razreda sa određenim otežavajućim zadacima.

Izuzetno je važno da se svaka igra ili vježba završi šutiranje na koš, jer djeca to smatraju vrhuncem košaraške igre, pa ono u njima izaziva snažne emocionalne nadražaje.

lekciju pripremio MJ