Glomazić: Vjerujem u ovoj projekat, želimo da budemo konkurentni

Napisao:  Pročitano 1219 puta nedelja, 22 jul 2018 19:21

Ko­ša­ra­ka­ši Su­tje­ske sa pri­pre­ma­ju za no­vu sre­di­nu star­to­va­će sre­di­nom na­red­nog mje­se­ca, piše Dan. Nik­ši­ća­ni će na­stu­pa­ti u do­ma­ćoj i Dru­goj ABA li­gi, a ve­li­ka je vje­ro­vat­no­ća da će­mo ih gle­da­ti i u FI­BA ku­pu.

Ono što je naj­bit­ni­je je to da osta­je oso­vi­na eki­pa iz pro­šle se­zo­ne. Dres Su­tje­ske i u na­red­noj se­zo­ni no­si­će Ni­ko­la Pa­vli­će­vić, Bo­ris La­lo­vić i Si­di Đi­te. Tre­ner Su­tje­ske Zo­ran Glo­ma­zić ka­že da u Su­tje­sku mo­gu do­ći sa­mo no­vaj­li­je, ko­ji će bi­ti bit­ne ka­ri­ke nik­šić­kog klu­ba.

''Na­rav­no, že­lja svih nas u klu­bu je sklo­pi­ti eki­pu ko­ja će igrom, že­ljom i agre­siv­no­šću do­ći do pla­na, že­lje, ci­lja. Ni­smo u žur­bi do­vo­đe­nja igra­ča, jer ni­je nu­žno da već sa­da ima­mo sve igra­če na bro­ju. Ne­ko­li­ko ko­šar­ka­ša je­su na­ša že­lja, sa nji­ma se i vo­de pre­go­vo­ri. Po­ne­kad naj­bo­lja op­ci­ja do­vo­đe­nje igra­ča ni­je od­mah, ne­go ma­lo ka­sni­je. Mi­slim da ima­mo do­bro po­la­zi­šte za rad. Od­mah se mo­ra­mo uhva­ti­ti do­brog ra­da. Ipak, tre­ba mno­go to­ga da ura­di­mo, pri­je ne­go što kre­ne­mo da go­vo­ri­mo o ci­lje­vi­ma. Sva­ka­ko da je pr­va že­lja da bu­de­mo kon­ku­rent­ni. Sve tre­ba sta­vi­ti u kon­tekst. Na­kon to­ga mo­ra­mo bi­ti kom­pe­ti­tiv­ni sva­ki dan”, smatra Glomazić.

Svje­stan je stra­teg Nik­ši­ća­na da će i u dje­lu jav­no­sti bi­ti pri­sut­ne po­za­ma­šne am­bi­ci­je.

''Ni­je la­ko kroz jed­nu se­lek­ci­ju po­sti­ći i re­zul­tat, i uz to na­pra­vi­ti i igru ko­ja će za­do­vo­lji­ti jav­nost. Ja ću na­pra­vi­ti sve i ulo­ži­ti ci­je­log se­be u ovaj pro­je­kat, u ko­ji za­i­sta vje­ru­jem. Mi mo­ra­mo na­pra­vi­ti ta­kvu igru, ko­ja će pri­vu­ći što vi­še na­vi­ja­ča na tri­bi­ne, da gle­da­lac ima za­i­sta šta da vi­di. Sva­ki klub bi vo­lio da ima je­zgro klu­ba iz do­ma­ćeg okru­že­nja to je naj­ljep­še i naj­bo­lje. Pri­je sve­ga po­treb­no nam je str­plje­nje. Kroz do­bar rad uvi­jek se do­đe do re­zul­ta­ta. To je­ste sva­ka­ko iza­zov i mo­ra­mo ra­di­ti na na­čin ko­ji će nam re­la­tiv­no br­zo do­ni­je­ti kva­li­tet­ne plo­do­ve”, za­klju­čio je Zo­ran Glo­ma­zić.

preuzeto sa: mladiniksica.me